dator-toppbild

Psykologutredning för ungdomar

Syftet med en psykologutredning är att ge svar på en eller flera frågor. Det kan handla om svårigheter att klara skolarbetet eller problematiska föräldra- och kamratrelationer. Ofta handlar de utredningar vi gör om ungdomar som hamnat i missbruk och kriminalitet, eller haft en lång period utan fungerande kontakt med skolan. Utredningarna genomförs på uppdrag av Socialtjänsten under en tid då ungdomen är placerad på behandlingshem. Oavsett vem som har tagit initiativet till utredningen och formulerat frågeställningen, kompletteras detta med huvudpersonens egna frågor.

Ofta är syftet med utredningen att komma fram till om ungdomen har en viss psykiatrisk diagnos eller ej. Ibland kan syftet vara att avgöra vad en person klarar av eller vilka hjälpinsatser hen behöver och har rätt till. Inkluderat i utredningen är en bred och förutsättningslös undersökning i syfte att förstå och beskriva hur personen fungerar generellt och vilka åtgärder som behöver sättas in för att personen ska komma vidare i livet.

Utredningen kan liknas vid ett detektivarbete där det gäller att samla så många pusselbitar som möjligt och sedan försöka lägga ihop bitarna. De utredningar Lisen gör sker oftast i samarbete med en ungdomspsykiatrier för att få ett brett underlag i diagnostiseringen.

Skriftligt utlåtande

En psykologutredning utmynnar alltid i ett skriftligt utlåtande. För mig är det väldigt viktigt att ungdomen själv känner sig förstådd och upplever sig ha nytta av utredningen. Därför lägger jag stor vikt vid att vi gemensamt går igenom utredningen innan den slutgiltiga versionen sammanställs och presenteras för föräldrar och uppdragsgivare.

Så här funkar det

Genom samtal i flera led både med huvudpersonen men även med frågeställare, föräldrar andra ansvariga försöker vi kartlägga orsakerna till hur personen mår och beter sig. En utredning avslutas med ett utlåtande, som vi lägger stor vikt vid att den utredde ska känna igen sig i.

Intresserad

Kontakta oss så berättar vi mer!